Lagar och regler

Alla trafikanter - grundregler

Trafikant är ”den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng”, d v s inte bara förare av motordrivna fordon utan också cyklister, gångtrafikanter, skidåkare och alla andra som uppehåller sig på vägen eller i terrängen – alltså även passagerare. Vägtrafikant är en trafikant på väg.

För dem som förflyttar sig i terräng, t ex med terrängskoter (snöskoter) gäller alltså reglerna i trafikförordningen. Där finns också särskilda regler för terrängfordon på väg.

Grundregeln i trafikförordningen ställer samma krav på alla trafikanter – att vi skall vara så omsorgsfulla och varsamma som omständigheterna kräver för att trafikolyckor inte skall inträffa.

Det ingår också i trafikanternas skyldigheter att visa hänsyn, inte bara sinsemellan, utan också gentemot barn, gamla och funktionshindrade.

En trafikant på väg skall också visa hänsyn mot ”dem som bor eller uppehåller sig vid vägen”. En terrängtrafikant får inte heller störa djur eller skada mark och växtlighet. (2 kap 1 § trafikförordningen).

 

I trafikförordningen anges vilka skyldigheter du som trafikant har om du ”med eller utan egen skuld haft del i en trafikolycka”. Uttrycket ”haft del i trafikolycka” är tillämpligt på alla inblandad...

Anvisningar för trafiken meddelas genom vägmärken, vägmarkeringar, trafiksignaler och tecken av en vakt och de är till för att göra trafiken säkrare och skall därför följas.

Varje trafikant är skyldig att i god tid lämna fri väg för utryckningsfordon, som ger larmsignal och/eller har tänd lykta med roterande, runt om synligt blått ljus. Regeln innebär att du skall vika...