Projekt

Utökade mätningar på 40-gator i tätort

Mot bakgrund av att de årliga hastighetsmätningarna på kommunalt vägnät visar lägst efterlevnad på 40-gator, samlar NTF in ett större material genom att göra fler mätningar på 40-gator. Resultaten ska vara mer generaliserbara för att ge en bild över vilka fysiska utformningar och trafikmiljöer som har god efterlevnad på 40 km/tim.

NTF kommer att komplettera dagens 22 mätplatser med 40 km/tim med ytterligare 30 mätplatser. Mätplatserna väljs ut i samverkan med VTI. Resultaten återkopplar vi till kommunerna genom att beskriva vilka typer av gator och trafikmiljöer som har bäst hastighetsefterlevnad. På så sätt sprids goda exempel på fysisk utformning, som i sin tur kan bidra till ökad hastighetsefterlevnad i tätort.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2019-05-31

För mer information kontakta Mats Hedfors.

Utökade mätningar på 40-gator i tätort

2018-06-01