Pressmeddelande

NTF vill se sänkt bashastighet i tätort

Om alla gator som idag är skyltade 50 km/tim skulle skyltas om till 40 km/tim skulle det kunna spara cirka 5 liv, 83 allvarligt skadade och 12 mycket allvarligt skadade per år. Effekten av ett införande är för stor för att ignorera, speciellt om man även skulle få ner den faktiska hastigheten med 10 km/tim för då skulle så många som 17 liv kunna sparas årligen. Dessutom skulle det underlätta för kommunernas anpassning av staden till ett ökat cyklande och gående samt vara bra för miljön.

Hösten 2016 gav Regeringen i uppdrag till Trafikanalys att utreda förutsättningarna för, och konsekvenserna av sänkt bashastighet i tätort. Ett år senare, under hösten 2017 kom svaret. Där konstaterar Trafikanalys att en sänkt hastighet skulle få positiva effekterna på de transportpolitiska målen och stadsmiljön. Man förordar en sänkning av bashastigheten från 50 km/tim till 40 km/tim under en femårsperiod för att ge kommunerna möjlighet att genomföra de förändringar av infrastrukturen som blir nödvändiga.

- Varför är det så tyst från Regeringen i den här frågan? Hur länge ska vi nöja oss med att konstatera att folk kör för fort och för många dödas och skadas i våra tätorter? Om vi ska halvera antalet dödade i vägtrafiken till 2020 och antalet allvarligt skadade med en fjärdedel, måste den faktiska hastigheten sänkas i våra tätorter – och det börjar bli bråttom, säger Marie Nordén, generalsekreterare för NTF.

NTF mäter varje år hastigheten på det kommunala vägnätet på 69 platser i landet fördelade mellan 23 kommuner. Mätningarna genomförs på sträckor med hastigheterna 40, 50, 60 och 70. Sammanlagt håller cirka två tredjedelar av bilisterna skyltad hastighet men på 40- och 50-sträckor är hastighetsefterlevnaden lägre. På sträckor med 40 km/tim kör nästan varannan bil fortare än skyltad hastighet.

Ta del av hela rapporten här: VTI Rapport 966

- Eftersom dagens hastighetsefterlevnad är så dålig i tätort skulle en sänkning av bashastigheten få mycket positiva effekter på den faktiska hastigheten eftersom det skulle påskynda kommunernas infrastrukturförändringar. Vi kan inte bara titta på skylten. Vi måste få till en tydligare vägutformning. Det skulle ge färre fortkörningar och bättre anpassade städer för gående och cyklister, avslutar Marie Nordén, generalsekreterare för NTF.

Många kommuner har redan eller planerar för att införa 40 km/tim inom tätorten. En förändring av bashastigheten skulle innebära att de pengar det annars skulle behöva lägga på omskyltningar av 50-sträckor skulle bli möjliga att använda till anpassningar av vägar.

 

>> Artikeln har uppdaterats den 29 maj 2018

Sänk hastigheten till 40 km/tim i alla tätorter - NTF m.fl. debatterar i Svenska Dagbladet.
Läs debattartikeln här: SvD debatt

NTF vill se sänkt bashastighet i tätort

2018-05-02