Projekt

Mätningar 2018

NTF genomför mätningar och observationer samt ger stöd åt kommuner i sitt systematiska trafiksäkerhetsarbete.

Syftet med projektet är att ge en övergripande bild av status inom områdena bältesanvändning, användandet av cykel- och mopedhjälm samt hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet. Bälte- och hjälmanvändning observeras i landets samtliga kommuner, hastighetsefterlevnaden studeras i 23 utvalda kommuner. 

Resultaten sprids nationellt genom pressmeddelande för respektive delprojekt samt i en rapport med resultatet från samtliga delprojekt.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2018-12-31.

För mer information kontakta Agneta Berlin.
E-post

Mätningar 2018

2018-01-01