Projekt

Droger i trafiken - en kunskapshöjning

Genom litteraturstudie och intervjuer tar NTF fram en rapport om droger i trafiken. Projektets primära syfte är att ge NTF-organisationen en ökad kunskap avseende droger i trafiken.

I NTF-organisationen är arbetet med att informera om riskerna i trafiken kring användandet av alkohol och droger en stor och viktig fråga. Tyngden har dock under många års tid lagts på alkohol i trafiken. En anledning är att förekomsten av alkohol i trafiken är större än förekomsten av droger, men det beror också på en kunskapsbrist i organisationen kring droger. Med den utvecklingen som sker kring drogrelaterade olyckor i trafiken är det angeläget att NTF-organisationen får ökade kunskaper i ämnet.

Med rapporten som utgångspunkt genomförs en intern temadag kring droger i trafiken för att öka NTF:s kompetens inom området. Rapporten görs även tillgänglig externt på NTF:s webbplats.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2019-04-30.

För mer information kontakta Agneta Berlin.
E-post

Droger i trafiken - en kunskapshöjning

2018-11-01