Projekt

Kvalitet avseende gång- och cykelvägars vinterväghållning

NTF vill med detta projekt undersöka hur underhåll av gång- och cykelvägar ser ut i praktiken, genom observationsstudier i sex kommuner.

Cyklister är den trafikantgrupp som står för flest allvarliga skador i trafiken. 80 procent av de allvarligaste skadorna uppstår i cyklisters singelolyckor. När singelolyckorna studeras närmare framkommer det att drift och underhåll är en bidragande orsak i 45 procent av olyckorna. Andel av kommuner med god kvalitet på underhåll av gång- och cykelvägar i tätort är en av indikatorerna i Trafikverkets målstyrningsarbete mot etappmålet 2020. Indikatorn följs upp med en enkät vartannat år till kommuner med fler än 40 000 invånare.

För utom att genomföra observationsstudier i sex kommuner, kommer NTF också ge kommunerna en ökad kunskap om Trafikverkets målstyrningsarbete och i synnerhet indikatorn Andel av kommuner med god kvalitet på underhåll av gång- och cykelvägar i tätort. Kommunerna väljs ut i samråd med Trafikverket.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2018-10-31.

För mer information kontakta Agneta Berlin.
E-post

Kvalitet avseende gång- och cykelvägars vinterväghållning

2017-11-01

Relaterade sidor

Cykelhjälmar

Huvudet är det ömtåligaste vi har. Även en måttlig stöt kan skada hjärnan. Att använda cykelhjälm är ett billigt och enkelt sätt att göra din cykeltur säkrare.

Cykel

Svenska folket cyklar ofta och gärna. Undersökningar visar att många vill cykla mera än vad de gör i dag. Ett starkt uttalat önskemål är dock att slippa trängas med bi...