Projekt

Kvalitet avseende gång- och cykelvägars vinterväghållning

NTF vill med detta projekt undersöka hur underhåll av gång- och cykelvägar ser ut i praktiken, genom observationsstudier i sex kommuner.

Cyklister är den trafikantgrupp som står för flest allvarliga skador i trafiken. 80 procent av de allvarligaste skadorna uppstår i cyklisters singelolyckor. När singelolyckorna studeras närmare framkommer det att drift och underhåll är en bidragande orsak i 45 procent av olyckorna. Andel av kommuner med god kvalitet på underhåll av gång- och cykelvägar i tätort är en av indikatorerna i Trafikverkets målstyrningsarbete mot etappmålet 2020. Indikatorn följs upp med en enkät vartannat år till kommuner med fler än 40 000 invånare.

För utom att genomföra observationsstudier i sex kommuner, kommer NTF också ge kommunerna en ökad kunskap om Trafikverkets målstyrningsarbete och i synnerhet indikatorn Andel av kommuner med god kvalitet på underhåll av gång- och cykelvägar i tätort. Kommunerna väljs ut i samråd med Trafikverket.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2018-10-31.

För mer information kontakta Agneta Berlin.
E-post

Kvalitet avseende gång- och cykelvägars vinterväghållning

2017-11-01

Relaterade sidor

Cykelhjälmar

Huvudet är det ömtåligaste vi har. Även en måttlig stöt kan skada hjärnan. Att använda cykelhjälm är ett billigt och enkelt sätt att göra din cykeltur säkrare.