Pressmeddelande

GuldTriangeln till Umeå för sin helhetssyn

GuldTriangeln 2017 går till Umeå kommun för sitt systematiska arbete med ökad trafiksäkerhet för gående och cyklande. Man har med utgångspunkt i olycksdata jobbat med både anpassningar av trafikmiljö och påverkat trafikanters attityder och beteende. Det prestigefyllda priset delas ut för 19.e gången vid NTF:s kongress på Piperska Muren i Stockholm den 25 april av infrastrukturminister Anna Johansson.

Priset instiftades 1993 och har sedan 2007 delats ut vartannat år för att uppmärksamma kommuner som gjort betydande insatser för ökad trafiksäkerhet.

- GuldTriangeln är vårt sätt att visa hur kommunernas arbete gör skillnad. Vi vill egentligen lyfta fram alla nominerade kommuner men det är extra roligt att Umeå får utmärkelsen. De har sedan länge insett att man måste jobba med både trafikmiljön och trafikanten utifrån gedigen kunskap om olyckorna för att påverka trafiksäkerheten för gående och cyklande, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF.


Styrelsens motivering:

Umeå kommun får GuldTriangeln för sin helhetssyn. Man arbetar systematiskt med att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter dels genom ombyggnad av infrastrukturen och dels genom beteendepåverkande åtgärder. Som underlag i arbetet finns ett trafiksäkerhetsprogram samt årliga trafikdatarapporter. Minst lika viktigt i bedömningen är att kommunen har en tydligt uttalad målsättning med att minska antalet allvarligt skadade och dödade och att man genom sitt trafiksäkerhetsprogram kommunicerar trafiksäkerhetsarbetets mål, inriktning och uppföljning för kommunens medborgare, politiker, tjänstemän och samverkande aktörer.

 - Vi samarbetar sedan många år med Polisen och sjukvården för att öka trafiksäkerheten och följa upp resultaten av våra åtgärder, säger Marie Frostvinge, trafikplaneringschef på Umeå kommun. Att jobba med både infrastruktur och beteenden har visat sig vara framgångsrikt och det är naturligtvis roligt att det uppmärksammas nationellt.


Övriga fyra nominerade kommuner som alla gjort betydande insatser för trafiksäkerheten var;

Katrineholms kommun – för sitt mycket intressanta gestaltningsprojekt där man genom att bygga om och skapa en miljö som inbjuder till lägre hastigheter förvandlar en bilcentrerad gata till ett levande stråk med ökad säkerhet och tillgänglighet för fotgängare och cyklister.

Malmö stad – för ”Sakta farten Malmö” initiativet som bland annat identifierade vikten av dialog med boende. Något som man sedan använder i sitt dagliga arbete med att skapa trygghet på lokalgator.

Lunds kommun – för sitt systematiska arbete med att minska antalet olyckor genom att aktivt begränsa framkomligheten för bilar och på så sätt skapa en säkrare trafikmiljö för gående och cyklande.

Ånge kommun – för att de målmedvetet jobbat med trafiksituationen inom ett avgränsat område och involverat boende, skola och Polis för att både identifiera problemet och komma fram till en åtgärdsplan.

                            

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Green: Ordförande NTF, 070 - 530 42 10
Marie Nordén: Generalsekreterare NTF, 070 – 221 59 65

GuldTriangeln till Umeå för sin helhetssyn

2017-04-21