Projekt

Inventering av gcm-passager och farthinder på det statliga vägnätet, primära länsvägar

NTF inventerar statliga gång-, cykel- och mopedpassager för att ta reda på hur säkra de är. Resultatet presenteras för Trafikverkets regioner och kan användas som underlag när förbättringar ska planeras.

NTF inventerar GCM-passager (GCM=gång, cykel, och moped) och farthinder på det primära länsvägnätet både inom och utom tättbebyggt område. Syftet är att skapa ett brett underlag som visar aktuell säkerhetsnivå på passager på statligt vägnät och resultatet kan användas som underlag inför kommande verksamhetsplanering.

Inventeringen genomförs enligt samma metod som på europa- och riksvägarna. Det innebär en initial grundplanering följt av en inventering och koordinatsättning via tillgängliga databaser och slutligen en kvalitetssäkring i form av en okulär uppföljning. Efter genomförd inventering sker en genomgång med Trafikverkets regioner av utfallet i kartapplikationen ArcGIS.

För mer information kontakta Maria Zetterberg Moberg.
E-post

Inventering av gcm-passager och farthinder på det statliga vägnätet, primära länsvägar

2017-01-01