Projekt

Dialog för att öka andelen säkra GCM-passager

Vid av NTF tidigare genomförd återkoppling med 160 kommuner framkom det att endast 15 procent hade någon form av plan för hur arbetet med att skapa säkra GCM-passager ska hanteras. NTF vill erbjuda ett stöd till kommunerna i detta arbete.

Projektet består av tre delprojekt.

NTF vill erbjuda 50 kommuner utan plan ett underlag som stöd i planeringen för att öka andelen säkra GCM-passager.

I samband med genomförd återkoppling framkom det att närmare 80 procent av kommunerna angav kollektivtrafikens inflytande som stort när det gäller val av åtgärd vid GCM-passagerna. NTF ska därför genomföra dialoger med företrädare från regionala kollektivtrafikmyndigheter - både de som accepterat lösningar som skapat säkra GCM-passager och de som är negativa till hastighetsdämpande åtgärder.

Trafikverket region Stockholm har tidigare låtit genomföra en inventering av GCM-passager på Europa-, riks- och länsvägar. Eftersom förutsättningarna sedan dess förändrats föreslår NTF en kompletterande inventering av dessa vägar.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2018-12-31.

För mer information kontakta Maria Zetterberg Moberg.
E-post

Dialog för att öka andelen säkra GCM-passager

2017-12-01