NTF kräver lag för tillförlitlig olycksrapportering…

Sverige är världsledande när det gäller trafiksäkerhet, samtidigt vet vi inte hur många som skadades allvarligt i vägtrafiken 2015. Med anledning av den undermåliga inrapporteringen till STRADA och de uppenbara bristerna i den officiella statistiken ställer NTF in redovisningen av årets Trafikskadeindex.

Det var i Sverige nollvisionen, som numera går som exportvara världen över, föddes för nästan 20 år sedan. Nästan lika länge har vi försökt bygga upp ett inrapporteringssystem för trafikolyckor med polisrapporter och sjukvårdsrapporter som underlag.

Men rapporteringen fungerar inte och i år blev det uppenbart att sjukvården måste bli skyldig enligt lag att rapportera alla olyckor som sker i trafiksystemet. Systemet för rapportering har även tidigare haft brister men när Trafikverket i år skulle redovisa antalet allvarligt skadade för 2015 visade det sig omöjligt eftersom underlaget inte ansågs tillförlitligt. Vi vet alltså inte hur många som skadas allvarligt i vägtrafiken.

- Hur kan staten eller kommunerna som väghållare ta sitt ansvar för trafiksäkerheten utan att känna till hur och var människor skadas inom det egna vägnätet? Hur ska NTF kunna jobba preventivt för att öka trafiksäkerheten om vi inte har kunskap kring var och varför människor dödas och skadas? Det här håller inte i längden, det måste till en lag som ålägger sjukvården att rapportera samtliga vägtrafikolyckor, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

NTF har de senaste tre åren räknat fram ett kommunalt trafikskadeindex utifrån inrapporterade skador i det nationella inrapporteringsverktyget STRADA. Trafikskadeindex redovisas alltid under juli månad samtidigt som NTF:s olycksdatabas uppdateras. Syftet med Trafikskadeindex är att lyfta fram kommunernas roll i trafiksäkerhetsarbetet. Att jämföra antalet dödade och skadade på kommunal nivå skapar intresse för trafiksäkerhet samtidigt som det påskyndar utvecklingen och ger medborgarinsyn.

- Det är väldigt tråkigt att kunna konstatera att vi i år måste ställa in redovisningen av vårt kommunala Trafikskadeindex. Jag hoppas det blir både första och sista gången och att vi kan återkomma redan nästa år. Mycket tyder på att den här regeringen tar trafiksäkerheten på större allvar och att de hittar en lösning på inrapporteringsproblematiken, avslutar Marie Nordén.

Konkreta saker kommunerna ändå kan göra för att minska olyckorna

• Öka hastighetsefterlevnaden genom fysiska åtgärder.
• Justera hastighetsgränser, så att de är anpassade efter gatornas standard och känns logiska för bilisten.
• Förstärka gatubelysning vid övergångsställen och andra gångpassager, eftersom en stor del av fotgängarolyckorna sker i mörker. Verka för ökad reflexanvändning.
• Skapa säkra gång-, cykel- och mopedpassager.
• Arbeta för ökad förståelse för hastighetens betydelse bland alla trafikantgrupper samt öka användningen av cykel- och mopedhjälm.

 


2016-07-13