För svårt att avgöra hur fort man får köra i tätort!

En bidragande orsak till att varannan bilist kör för fort i tätort är gatornas utformning. Gator i tätort borde vara mer självförklarande så att bilister lättare kan avgöra vilken hastighet som gäller även om de inte sett skylten. En studie av NTF och forskare på VTI visar att det ibland är svårt även för en expert att avgöra vilken hastighetsbegränsning som råder på olika platser.

För att utreda begreppet självförklarande gata har forskarna studerat sambandet mellan faktisk hastighet, hastighetsgräns och trafikmiljöns utformning utifrån hastighetsmätningar i 23 olika orter och 69 mätpunkter i tätort.

Som en andra del i studien fick 113 kommunala trafikexperter studera fotografier för att bedöma vilken hastighet de tror råder vid olika platser, en så kallad blindskattning. Om slumpen fått avgöra hade 25 procent av gissningar varit korrekta, nu var andel korrekta bedömningar i genomsnitt cirka 50 procent. Mest korrekt gissade man på gator med hastighetsgräns 70 km/tim (67 procent korrekta) och svårast var det att avgöra hastigheten på vägar som skyltats med 60 km/tim. (35 procent korrekta).

  vti rapport R888 - Självförklarande gator.

- Vi kan konstatera att begreppet självförklarande gata i tätort är svårt och med dagens befintliga hastighetsgränser kan man i ett nationellt perspektiv inte tala om att vi har självförklarande gator i Sverige. Det är långt ifrån enkelt för trafikanterna att enbart utifrån trafikmiljön bedöma vilken hastighetsgräns som råder om man av någon anledning missat informationen som finns på skyltarna, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Det fanns inte någon skillnad i andel korrekta skattningar mellan kvinnor och män, inte heller beroende på hur många år de arbetat inom trafikområdet. Däremot fanns det en signifikant skillnad mellan personer som varit med och genomfört hastighetsplaner jämfört med dem som inte gjort det. De personer som genomfört en hastighetsplan visade sig i större utsträckning göra en korrekt bedömning av gällande hastighetsgräns. Resultaten visar också att sannolikheten att göra en korrekt bedömning ökar ju smalare vägen blir.

- Om skyltad hastighet känns naturlig minskar antalet hastighetsöverträdelser av sig själv. Många kommuner har tagit fram en hastighetsplan men det går trögt med implementeringen. Detta bidrar till att trafikanter idag ställs inför en mängd olika hastighetsgränser i tätort och det påverkar hastighetsefterlevnaden negativt. För att öka säkerheten och minska antalet hastighetsöverträdelser i tätort skulle vi behöva påskynda genomförandet av hastighetsplaner och åstadkomma så självförklarande gator som möjligt, säger Marie Norden, generalsekreterare NTF.

Syftet med studien var att utreda begreppet självförklarande gata, men också skapa en dialog med landets kommuner kring hastighetsgränser och faktiska hastighetsnivåer i relation till begreppet självförklarande gata i tätortsmiljö. Den har genomförts på uppdrag av och i samarbete med NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande).


2016-04-22