Våga prata om cykelhjälmslag för alla…

För tio år sedan införde Sverige cykelhjälmslag för barn upp till 15 år. Sedan dess har cyklandet ökat och med det antalet dödade och svårt skadade cyklister. Det fanns en förhoppning när lagen infördes att barnen skulle ta med sig vanan att använda hjälm upp i vuxenlivet. När nu NTF presenterar resultaten från den senaste nationella cykelhjälmsmätningen som bygger på över 100 000 observationer över hela landet kan vi återigen konstatera att så inte är fallet.

- Det görs för lite för att öka säkerheten för Sveriges cyklister. Vi är oroliga för utvecklingen, i synnerhet eftersom den nödvändiga anpassningen av trafikmiljön utifrån ett ökande antal cyklister tar för lång tid. Sveriges cyklister har inte tid att vänta. NTFs nationella mätning visar att cykelhjälmsanvändandet bland vuxna inte ökar, snarare tvärtom, därför anser vi att man så snabbt som möjligt måste införa allmän cykelhjälmslag annars kommer ännu fler cyklister dödas och skadas i framtiden, säger NTFs generalsekreterare Marie Nordén.
Endast tre av tio vuxna använder hjälm när de cyklar. Dessutom varierar användningen kraftigt beroende på var man bor. I Stockholm använder nästan sju av tio hjälm vilket drar upp den nationella användningen. Västmanland och Örebro län har lägst cykelhjälmsanvändning i hela riket, där använder endast lite drygt två av tio cyklister hjälm.

Användningen bland barn under 15 år som omfattas av cykelhjälmslagen är mycket högre i hela landet. 58 procent visar de nationella mätningarna. Även bland barn är användningen högre i Stockholm där hela 78 procent använder hjälm.
Samtidigt som hjälmanvändningen är låg ökar antalet rapporterat skadade cyklister varje år. 2014 skadades över 12 000 cyklister i trafiken. Det är cirka 30 personer dagligen som tvingas uppsöka akutsjukvård för att de valde cykeln som transportmedel. Att cykla är idag nästan det farligaste man kan göra i trafiken. Eftersom huvudet är så ömtåligt leder slag mot huvudet oftare till svårare skador. Störst effekt har cykelhjälmen därmed på gruppen dödade och svårt skadade. Under föregående år dödades 36 cyklister och 521 skadades svårt, vilket är 12 procents ökning jämfört med 2013.

- Cykelhjälm borde vara obligatoriskt för alla. Hjälmen är en billig livförsäkring och kan vara skillnaden mellan liv och död. Hjärnan är ömtålig och oersättlig. Det är det viktigaste vi har och en stöt mot hjärnan kan ge långvariga konsekvenser. En del hjärnskador kan verka små men besvären för de drabbade kan vara katastrofala. Till och med en mildare hjärnskada som en hjärnskakning kan orsaka svårt lidande i form av minnesstörningar, depressioner och koncentrationssvårigheter. Därför är det så viktigt att alltid använda cykelhjälm, menar Hjärnfondens generalsekreterare Gunilla Steinwall tillsammans med Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts förbundssekreterare Johan Beckman.


Hjärnskakning eller allvarlig hjärnskada?
I samband med att man slår i huvudet skakas hjärnan om och slår mot skallbenet. En person som drabbas av en hjärnskada ska alltid uppsöka vård eftersom det finns risk för blödningar som inte märks direkt. Genom skiktröntgen kan man upptäcka om det rör sig om en hjärnskakning eller en allvarligare hjärnskada. Skillnaden är att det vid en hjärnskakning inte ska finnas några blödningar i hjärnan, då handlar det om en allvarligare hjärnskada. Den som drabbas av en hjärnskakning till exempel vid en cykelolycka kan en längre tid efteråt ha besvär med trötthet, sömnbesvär, huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Det är viktigt att hjärnan får återhämta sig efter en hjärnskakning och därför bör man undvika TV-spel, långvarigt TV-tittande och annat som stimulerar och tröttar ut hjärnan under återhämtningsperioden. Det är viktigt att ha uppsikt över den som nyss fått hjärnskakning för om försämring sker kan det vara tecken på att en mer allvarlig hjärnblödning har utvecklats. Källa: Hjärnfonden

Konsekvenserna av våld mot huvudet
Det finns många som kan vittna om hur drastiskt livet kan förändras av en vanlig cykelolycka. Man vet idag att även lätta hjärnskador kan medföra svåra konsekvenser under lång tid. Även minnesstörningar är vanliga och den trötthet som kommer av hjärnskador är inte lik någon annan trötthet, den kommer plötsligt och kräver direkt återhämtning. Man pratar om hjärntrötthet eller fatigue. Många vittnar om att det är svårt att få förståelse för kognitiva problem som inte syns utanpå. Om problemen utvecklas en tid efter olyckan kan det vara svårt att koppla dem till en händelse som först inte upplevdes vara så allvarlig.
Källa:Hjärnskadeförbundet

---
Om Hjärnfonden
Hjärnfonden arbetar för att samla in pengar och finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan, dess kapacitet och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten.

Om Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft verkar för effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador genom ökad kunskap, stöd till personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående, förebyggande arbete och stimulans till forskning och utveckling.


2015-08-27