... på moped

Mopedisterna är, liksom alla oskyddade trafikanter, mycket sårbara i en olycka. Moped är det fordon som har högsta döds- och skaderisken per körd kilometer av alla. Risken att skadas svårt eller dödad är högre än för motorcyklister.

Moped klass 1 får ha en konstruktiv maxfart på 45 km/tim, den ska ha registreringsskylt och den får köras från 15 år om man har körkort klass AM. Moped klass 2 får ha en maxfart på 25 km/tim (de äldre mopederna får köras i 30 km/tim), får köras från 15 år och kräver förarbevis men inte registreringsskylt. För att få förarbevis för moped klass 2 eller körkort för klass 1 krävs numera genomgången obligatorisk utbildning och godkänt kunskapsprov. Körkortstillstånd krävs för klass 1 men inte för klass 2. Båda kan bli föremål för återkallelse och varning.

I realiteten är det svårt att se skillnad på mopeder som tillhör klass 1 och 2. Många är trimmade och polisen har stora problem att kontrollera såväl behörighet som trimning. Ett viktigt skäl för polisens svårigheter är avsaknaden av registreringsskylt på moped klass 2.

Under perioden 2000-2007 ökade antalet sålda mopeder klass 1 kraftigt och därmed också antalet svårt skadade kraftigt. Under 2008 och 2009 vände denna trend och såväl försäljningen och antalet skadade minskade kraftigt, sannolikt beroende på en kombination av lågkonjunkturen och de nya ökade kraven/kostnaderna i samband med körkortstagandet. Konsekvenserna och säkerhetseffekterna av de nya reglerna för mopedkörkort behöver följas upp och utvärderas noga.

Statistiken visar att 15 år är den ålder där flest dödas och skadas på moped. Detta beror dels på att de är nybörjare, dels på att de är unga. En enighet bland forskare finns om att den höga risken är en kombination av låg ålder och bristande erfarenhet. Inga studier finns som kan särskilja dessa aspekter från varandra för moped, men det finns flera studier som tydligt visar att åldern som nybörjare har en stor betydelse för hur hög risken är bland motorcyklister, bilister och förare av tunga fordon. Åldersfaktorn spelar en allt större roll än erfarenhetsfaktorn ju lägre debutantåldern är. Forskning om hjärnans utveckling stödjer detta genom nya upptäck-ter att den främre pannloben utvecklas saktare än man tidigare trott. I främre pannloben sitter funktioner som förmågan att reflektera över konsekvenser av sitt beteende, riskvärdering, hänsynstagande, ansvar, motivation mm. Utvecklingen av dessa funktioner har dessutom visat sig vara färdig tidigare bland flickor än bland pojkar.

I dödsolyckor på moped är det vanligt att mopedisten saknar hjälm eller att hjälmen inte är fastspänd. Trimmade mopeder förekommer också ofta i dessa olyckor. Den bristande synbarheten är också ett problem. När det gäller trimning visar olika studier att ca 50 procent av mopederna är trimmade. Bland 15-åriga ungdomar med moped i Sverige har 50 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna trimmad moped. Åttio procent av dessa anger att deras föräldrar vet om att mopeden är trimmad. Utöver problemet med trimmad moped finns det mopeder som går för fort redan när de köps som nya eller är konstruerade så att ”normalt” slitage gör att topphastigheten ökar.

Ett nytt körkortsdirektiv har antagits inom EU. Huvudregeln för mopeder klass 1 i detta direktiv är att dessa ska kräva körkort och att körkortsåldern ska vara 16 år även om enskilda stater med exceptionella skäl får ha undantag från huvudregeln genom att tillåta en redan befintlig lägre ålder och en enklare utbildning för förarbevis. Ett sådant nationellt undantag berättigar dock endast till körning i det land som undantaget gäller. EU:s rekommenderade 16 år och körkort skulle vara ett mycket effektivt inslag för att minska mo-pedolyckorna. Sveriges regering valde att behålla 15-årsgräns för både moped klass 1 och klass 2.

Utbildningen för blivande mopedförare är mycket viktig. För barn i 15-16-årsåldern måste utbildningen både handla om förmågan att framföra fordonet i trafik och att förstå de risker som är förknippade med mopedkörning. Hit hör inte bara risker i vägmiljön utan också inverkan av egna beslut, grupptillhörighet, livsstil, personlighet mm. Det är därför glädjande att Trafikverket låter den modell som används för andra körkortsklasser också ligga till grund för utbildningen för moped klass 1. Den stora utmaningen kommer dock att ligga i att utforma en målgruppsanpassad utbildning. Samtidigt som den tidsmässigt inte får bli alltför omfattande ska den lyckas förmedla dessa avgörande budskap om förnuft, reflektion, kontroll och motivation att köra med stora säkerhetsmarginaler i en elevgrupp där dessa funktioner i hjärnan ännu inte utvecklats färdigt. Kunskaper om hur detta ska åstadkommas saknas idag.

NTF anser att..

Mopedisten

 • Åtgärder bör vidtas för att öka mopedisternas synbarhet.
 • Säljare i branschen ska ta ansvar för säkerhetsinformation om fordon och säkerhetsutrustning och bidra till att motverka mopedtrimning.
 • Mopeder som levereras för att monteras ihop hemma utgör en trafiksäkerhetsrisk. Åtgärder ska vidtas för att förhindra denna typ av leveranser.
 • Föräldrarnas ansvar för att mopeder inte trimmas och för att hjälm används ska fokuseras.
 • Lag ska införas om att alla mopeder, såväl klass 1 som klass 2 ska förses med registreringsskylt.
 • En noggrann utvärdering ska genomföras av de nya reglerna för mopedkörkort, förarbevis och utbildning.


Polisens övervakning

 • Övervakningen av trimning ska skärpas.
 • Övervakning av hjälmanvändning ska öka.
 • En åldersgräns på 18 år ska införas för skjutsning på moped.


Utbildning

 • Mopedister ska beredas möjligheter att ta sin del av ansvaret för trafiksäkerheten.
 • Skolan ska i sitt trafiksäkerhetsarbete ta upp frågor om trafiksäkerhet, hjälmanvändning, trimning och andra risker i samband med mopedkörning.
 • Föräldrar ska ges utbildning om ungdomars mopedåkande, bl.a. med inriktning på föräldrars ansvar.
 • En åldersgräns på 16 år ska införas för moped klass 1.