För fotgängare

Biltrafikens expansion har lett till stora förändringar i våra tätortsmiljöer. På många håll har stadens funktion som social kontaktpunkt, marknadsplats och rum för spontana möten minskat. Trafikleder skiljer stadsdelar och människor från varandra och fotgängare får i många fall vistas i staden på biltrafikens villkor. Stimulerande uppväxtmiljöer för barn har förvandlats till platser med stor risk för trafikolyckor.

I flera städer pågår idag en stadsutveckling som ska stärka staden som mötesplats, som underlättar för oskyddade trafikanter och som inte är utformad huvudsakligen på bilisternas villkor.

Ökad trafiksäkerhet och trygghet för fotgängare är avgörande för att städernas roll som centrum för kontakter mellan människor ska återskapas.

Oskyddade trafikanter löper betydligt större risk än bilister. Dödsrisken per kilometer är omkring fem gånger så hög. 10-15 procent av de trafikdödade är fotgängare. Trafikmiljöns utformning och biltrafikens hastighet spelar en avgörande roll för de oskyddade trafikanternas säkerhet. Genom att sjukhusbaserad skadestatistik börjat utnyttjas mera har det också blivit tydligt att singelolyckor med fotgängare är mycket vanligt. Nästan lika många skadas allvarligt i sådana olyckor som i samtliga andra typer av olyckor sammanlagt. En stor del av dessa sker när det är halka och skulle kunna undvikas med bättre vinterväghållning på gångvägar, trottoarer mm.

Eftersom fotgängare är oskyddade är det centralt att trafikmiljön utformas med deras säkerhet som utgångspunk. GCM-handboken ger konkreta råd och anvisningar för hur detta ska ske, bl.a. när det gäller hastighetssäkring i korsningspunkter.

Fotgängares trafiksäkerhetsproblem är även ett stort landsvägsproblem. Ca 40 procent av de omkomna fotgängarna dödas utanför tättbebyggt område, vilket indikerar att riskerna, räknat som olyckor per sträcka för fotgängare är mycket större på landsbygden än i tätorterna eftersom betydligt mindre del av deras gående sker på landsvägar än i tätorter.

NTF anser att..

Trafikmiljö

 • Fotgängare har rätt till en säker trafikmiljö.
 • Städer och andra tätorter ska göras säkra och tillgängliga för fotgängare.
 • Säkerheten för barn, äldre och trafikanter med funktionsnedsättning ska prioriteras.
 • 30 km/tim ska vara högsta hastighet där risk finns att bilar kör på oskyddade.
 • Obevakade övergångsställen ska inte finnas på vägar med högre hastighetsgräns än 50 km/tim.
 • Övergångsställen ska hastighetssäkras.
 • Intervallerna för fotgängare vid trafikljus ska anpassas till äldre, trafikanter med funktionsnedsättning och barn.
 • Drift och underhåll av trottoarer och gångvägar, även vintertid, ska prioriteras.
 • Trafikverket måste i högre grad beakta fotgängares säkerhet på det statliga vägnätet.Bilförare

 • Bilförare måste ta större hänsyn till de oskyddade trafikanterna.
 • Andelen bilister som lämnar fotgängare företräde vid obevakade övergångsställen måste öka.Eget ansvar

 • Fotgängare ska ta sin del av Nollvisionens delade ansvar genom att följa regler och samspela med andra trafikanter, t.ex. vid övergångsställen.
 • Åtgärder ska vidtas för att fotgängare ska öka sin användning av reflexer och reflexvästar för ökad synbarhet i mörker såväl i tätort som på landsbygd.