Trafiksäkerhet för trafikanter i olika roller

Nedan beskriver NTF vad man anser vara viktiga åtgärder i samhället för att trafiksäkerheten inom olika områden och bland olika, särskilt utsatta, trafikantgrupper ska kunna förbättras.

 

NTF anser…
…om trafiksäkerhet för trafikanter i olika roller

… för fotgängare
Biltrafikens expansion har lett till stora förändringar i våra tätortsmiljöer. På många håll har stadens funktion som social kontaktpunkt, marknadsplats och rum för spontana möten minskat. Trafikleder skiljer stadsdelar och människor från varandra och fotgängare får i många fall vistas i staden på biltrafikens villkor. Stimulerande uppväxtmiljöer för barn har förvandlats till platser med stor risk för trafikolyckor.

… på cykel
Svenska folket cyklar ofta och gärna. Cirka 2,5 miljoner cyklister är över 15 år och cirka en miljon barn cyklar regelbundet. Undersökningar visar att många vill cykla mera än vad de gör i dag. Ett starkt uttalat önskemål är dock att slippa trängas med biltrafiken.

… på moped
Mopedisterna är, liksom alla oskyddade trafikanter, mycket sårbara i en olycka. Moped är det fordon som har högsta döds‐ och skaderisken per körd kilometer av alla. Risken att skadas svårt är 3 gånger högre än för motorcyklister. Dödsrisken är också högre än för motorcyklister.

… på motorcykel
Motorcyklister är mycket utsatta. Fordonen ger dåligt skydd i en olyckssituation. Döds‐ och skaderiskerna är, liksom för övriga oskyddade trafikanter, mycket högre än för bilåkande. Motorcyklister tillhör den grupp trafikanter som hittills inte omfattats av Nollvisionens fundament om biologisk tolerans och krockvåld.

… på snöskoter
I genomsnitt omkommer ca 10 personer varje år i snöskoterolyckor, men antalet varierar kraftigt mellan olika år. Nästan alla omkomna förare var män och medelåldern bland dessa över 40 år. Cirka två tredjedelar av förarna var alkoholpåverkade. För drygt en tredjedel av de som dödades var drunkning den direkta dödsorsaken.

… på fyrhjuling
Fyrhjulingar ökar snabbt i antal och med dem också antalet dödade och allvarligt skadade. Fyrhjulingar kan vara registrerade som traktor, terrängskoter, motorcykel eller moped. Traktor, motorcykel och moped får användas på väg medan terrängskoter bara får användas i terräng under noggrant specificerade förhållanden.