Ungdomar 13-17 år

I tonåren börjar barnen röra sig fritt i trafiken - först som cyklister, sedan som mopedister, motorcyklister och passagerare i kompisars bilar och när de blir vuxna som bilförare. Den ökade riskexponeringen återspeglas också i statistiken över antal dödade och allvarligt skadade ungdomar.

Med ökad ålder måste barnen stödjas i sitt ökade ansvarstagande. För trafiksäkerheten innebär det att man måste få förutsättningar att förstå värdet av trafiksäkerhet, både när det gäller det egna beteendet och de åtgärder som samhället och andra aktörer vidtar.

Föräldrar har en viktig roll för barnens utveckling och ansvarstagande även i ungdomsåren. Detta gäller självklart också frågor som rör trafik och trafiksäkerhet. Det är därför avgörande för framgången i trafiksäkerhetsarbetet med dessa ungdomar att föräldrar får stöd för sina insatser. Här finns flera olika arenor, t.ex. skolan, fritidsföreningen och hemmet. Nödvändigheten att engagera föräldrar mera diskuteras ofta, men det finns inte så många etablerade och effektiva metoder som provats i trafiksäkerhetsarbetet.

Många ungdomar är organiserat engagerade i olika föreningar, inte minst när det gäller idrottsutövning. Detta ger också goda möjligheter att nå dem med information och utbildning om trafiksäkerhet. Många föreningar arbetar också med rese- och trafiksäkerhetspolicies. I ungdomsåren ökar cyklandet och därmed cykelolyckorna. Det är också i tonåren som många slutar att använda cykelhjälm. Många skallskador kan undvikas om fler ungdomar förmås använda hjälm.

Även om ungdomar relativt lätt lär sig att tekniskt behärska moped och motorcykel har de svårigheter att använda dessa på ett säkert sätt i trafiken, vilket också avspeglas i olycksstatistiken (se avsnitt om moped).

Forskningen har hittills inriktats på små barn och unga bilförare. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om hur man minskar riskerna i trafiken för gruppen 13 - 17 år, de s.k. glömda barnen. Läs också om ungdomars utveckling av viktiga hjärnfunktioner i nästa avsnitt om unga förare och om ung-domars mopedanvändning i avsnittet om säkerhet på moped.

NTF anser att..

Vägtrafiksystemet

  • Ungdomar ska få ökat inflytande över beslut som rör trafiksäkerheten.
  • Ungdomar ska få större möjligheter att påverka trafiksystemet och ta ansvar för sin egen och andras säkerhet.
  • Vuxna ska stärka ungdomar i deras roll som kravställare på en säker trafik.
  • Trafiksystemet (inklusive kollektivtrafiken) ska utformas med hänsyn till ungdomars förutsättningar, behov och levnadssätt.


Trafikundervisningen

  • Se punkterna under förra avsnittet om barn 0-12 år.


Forskningen

  • Trafiksäkerhetsforskningen om ungdomar i åldersgrupperna 13-17 år ska förbättras för att ge underlag för konkreta åtgärder som ökar trafiksäkerheten för de