Unga vuxna 18-24 år

Unga bilförare utgör ett av de största trafiksäkerhetsproblemen. Det har alltid varit så och problemet finns i högre eller mindre grad i de flesta länder. Problemet handlar om personlig bakgrund, psykologisk och fysiologisk utveckling och erfarenhet bakom ratten.

Analyser av dödsolyckor med unga förare visar att männen starkt dominerar och att de flesta olyckor är förenade med olagligt höga farter, alkohol/droger och en bristande bältesanvändning. Unga förare är överrepresenterade i de flesta typer av olyckor men framförallt olyckor under kvällar och helger, singelolyckor och olyckor i komplicerade situationer. Forskning visar också att olika grupper av unga förare tar olika risker och det är speciellt viktigt att inrikta trafiksäkerhetsarbetet på riskbenägna unga män.

Erfarenhet är viktig eftersom den gör att den mentala belastningen hos föraren minskar. Med större frigjord mental kapacitet blir reaktionstider kortare samtidigt som föraren kan ägna mer energi åt att samspela med andra trafikanter, lyfta blicken och förutse vad som kommer att hända. Dessa förmågor är avgörande för säkerheten. Den egna bakgrunden, t.ex. när det gäller personlighet, livsstil, grupptillhörighet, socioekonomi, familjesituation och utbildning spelar också en avgörande roll för hur man blir som bilförare. Dessa bakgrundsfaktorer påverkar motivationen att köra säkert, följa regler, visa hänsyn och köra med stora säkerhetsmarginaler.

Viktigt för unga förares säkerhet är också den moderna neurofysiologiska forskning som har visat att funktioner i hjärnan som styr kontroll av emotioner och impulser, reflektion över konsekvensen av handlingar, m.m. utvecklas saktare än vi tidigare trott. Utvecklingen går dessutom långsammare hos pojkar än hos flickor. 

En förutsättning för att kunna realisera Nollvisionen är att de speciella problem som är förenade med unga förare minskas kraftigt.

NTF anser att..

Utbildning

  • En genomgripande förändring av förarutbildningen ska genomföras med målet att bygga upp ett system där mål, lärarkompetens, utbildningens genomförande och prov verkar i harmoni.
  • Vidareutbildning om risker i trafiken och speciella påverkansåtgärder inriktade på unga förare och speciella riskgrupper bland dessa ska utvecklas.


Andra åtgärder

  • Utöver åtgärder som omfattar alla bilförare ska speciella åtgärder inriktade på unga förare utvecklas såsom specialutformade tekniska hjälpmedel.
  • Möjligheterna att premiera säkert beteende hos unga förare i bilförsäkringen ska utredas.


Forskning

  • Forskningen om unga förares risker och åtgärder för att minska dessa ska stärkas.