För de nya svenskarna

Sverige har kommit långt i sitt trafiksäkerhetsarbete och är ett av de trafiksäkraste länderna i världen. En förklaring till detta är att trafikanterna i Sverige har ett säkrare beteende jämfört med trafikanterna i många andra länder. 96 procent använder bilbälte i framsätet och över 90 procent av de med barn i bilen använder bilbarnstolar. Därtill kommer att bara en kvarts procent kör onyktra.

Drygt 13 procent av befolkningen är födda i utlandet. Olycksrisken bland dessa i Sverige är i många fall, beroende på ursprungsland, betydligt högre än för svenskfödda. Många har kommit hit som vuxna och en del av dem kan ha tagit med sig ett lägre medvetande om trafiksäkerhet än det som råder i Sverige. Man får också lov att köra bil under en ganska lång tid med sitt körkort från ursprungslandet innan man måste genomgå svensk körkortsutbildning. En alldeles för liten del av de utlandsfödda får någon betydelsefull utbildning i trafiksäkerhet och trafikregler när de kommer till Sverige.

Som en del av integrationen är det viktigt att de nya svenskarna involveras i trafiksäkerhetsarbetet. Sverige har hittills brustit i detta avseende. Bland NTF:s medlemsorganisationer och nätverk är det ovanligt att de nya svenskarna finns representerade.

NTF anser att..

Anpassning för nya svenskar

  • Invandrares säkerhet är ett gemensamt ansvar.
  • Nya svenskar ska beredas bättre förutsättningar så att de kan ta sin del av ansvaret för trafiksäkerheten.
  • Trafikverket har ett övergripande trafiksäkerhetsansvar och ska, med hjälp av andra aktörer se till att information finns på olika språk och på lätt svenska samt att den sprids effektivt.
  • Migrationsverket ska ta på sig ansvaret att ge alla nyanlända en introduktion i trafiksäkerhet. Detta ska gälla även de som ännu ej fått uppehållstillstånd så att de kan röra sig i trafiksystemet utan ökad skaderisk.
  • Kommunerna ska se till att trafiksäkerhet ingår i SFI-undervisningen eller liknande. (SFI betyder Svenska för invandrare.)
  • Skolverket och kommunerna ska se till att trafiksäkerheten förs in i skolarbetet, något som är speciellt viktigt i mångkulturella områden.
  • Invandrarföreningar bör ta ett ökat ansvar för sina medlemmars trafiksäkerhet.
  • En utredning bör startas om körkortsregler för nyanlända som ansöker om att stanna i Sverige.


Forskning

  • Mer forskning behövs om olika invandrargruppers trafiksäkerhet.