Personer med funktionsnedsättning

Över en miljon människor har någon form av funktionsnedsättning och många av dessa har stora problem i vägtrafiken. Problemen gäller främst tillgänglighet men även trafiksäkerhet.

Inom gruppen med funktionsnedsättning har de med rörelsehinder, synskadade, hörselskadade och förståndshandikappade personer problem i trafiken. En stor del av befolkningen är 65 år eller äldre och ande-len ökar kraftigt de kommande åren. Med stigande ålder ökar funktionsnedsättningarna i form av försämrad syn, hörsel och rörelseförmåga.

De mest sårbara trafikanterna ska, enligt Nollvisionens principer, vara dimensionerande för trafiksystemets utformning. Kunskapen om trafiksäkerhet för personer med funktionsnedsättning är dock bristfällig. Forskning har visat att det finns speciella problem knutna till transporter av trafikanter som sitter i rullstol. Dels handlar det om rullstolens hållfasthet, dels om hur den spänns fast i fordonet. Det finns föreskrifter och anvisningar för hur en rullstol ska spännas fast så att den står stabilt under färd och dess massa inte överförs till personen vid en krock. Samma regler om bruk av säkerhetsbälte gäller också för rullstolsburna som för andra trafikanter. Studier har dock visat att dessa regler inte alltid följs. Därtill kan själva rullstolen vålla problem vid en kollision. Många rullstolstyper har inte konstruerats för att tåla kollisioner i höga hastigheter utan kollapsar vid för kraftigt yttre våld. 

Enligt regeringens proposition 1999/2000:79: ”Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken” bör insatserna koncentreras till följande tre huvudområden; Se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, skapa ett tillgängligt samhälle och förbättra bemötandet.

NTF anser att..

Anpassning för funktionsnedsättning

 • Trafiksäkerhet för personer med funktionsnedsättning ska beaktas i alla sammanhang som berör vägtransportsystemet.
 • Nyckelpersoner inom trafikområdet och trafikanter måste få bättre insikt om förutsättningar och behov bland trafikanter med funktionsnedsättning så att dessa i högre grad kan vägas in i beslut.
 • Kunskap om olika funktionsnedsättningar ska ingå i körkortsutbildningen.
 • Stat och kommun ska ta ansvar för säkerhet och tillgänglighet för trafikanter med funktionsnedsättning vilket bl.a. kräver en ökad kunskap hos trafikplanerare och en förbättrad dialog dem emellan.
 • Väg- och gatumiljön och kollektivtrafiken ska anpassas till de särskilda behov som personer med funktionsnedsättning har.
 • Vid upphandling av resor med specialfordon eller buss ska samma krav ställas på säkerheten som vid resor med personbil. Detta kräver ökad kunskap och motivation också bland de chaufförer som genomför transporterna.
 • Vid planering av säkra transporter för personer med funktionsnedsättning ska ett perspektiv som innefattar hela resan användas.


Säkrare fordon och rullstolar

 • Fordonstillverkarna ska ta fram bättre system för säkra transporter av människor med funktionsnedsättningar.
 • Vid handikappanpassning av fordon ska trafiksäkerhet beaktas och endast i undantagsfall ska dispenser kunna fås.
 • Krav ska ställas på att rullstolar som används för transport i bil eller buss ska vara godkända för detta enligt motsvarande regler som idag gäller för bilbarnskydd.


Forskning

 • Forskning kring trafiksäkerheten för trafikanter med funktionsnedsättning behöver stärkas.