Fakta om äldre trafikanter

I dag är en av sex svenskar äldre än 64 år och det finns drygt en miljon körkortsinnehavare bland dessa. Om 20 år kommer en av fyra att vara äldre än 64 år och nästan två miljoner av dessa kommer att ha körkort.

Ca 60 äldre bilister, 10-20 äldre cyklister och 20-30 äldre fotgängare omkommer årligen i trafiken. Nästan hälften av alla dödade fotgängare och cyklister är 65 år eller äldre.

Vid cirka 75 år börjar risken för personskadeolyckor öka markant. Detta tycks, utöver den ökade skörheten bland äldre bl.a. bero på demenssjukdomar och akuta sjukdomsfall till följd av hjärt- och kärlsjukdomar. Risken att skadas i en olycka har beräknats vara ca 6 gånger högre för en trafikant som är över 70 år än en som är 20 år.

Finland har provat ett system med obligatorisk hälsoundersökning för äldre förare. Utvärderingen visar att det inte haft några positiva trafiksäkerhetseffekter.

I Sverige finns numera så kallad trafikmedicinska centra där olika kompetenser samlats så att körförmågan hos bl.a. äldre kan bedömas på ett adekvat sätt.