Äldre trafikanter

Antalet äldre ökar kraftigt i Sverige och i många andra länder. Äldre är speciellt utsatta som oskyddade trafikanter och i komplicerade situationer i bil. Trots att de äldre i hög grad kör nyktra, använder bilbälte och håller laglig hastighet så drabbas de värst av alla trafikanter då de bli inblandade i trafikolyckor. Detta beror på den äldre kroppens ökade skörhet och att trafiksystemet inte anpassats efter den sköraste trafikanten på tillräckligt stort allvar.

NTF driver därför tillsammans med pensionärsorganisationerna frågan gentemot systemutformare om en bättre anpassning av trafiksystemet till en ökad åldrande befolkning så att även de äldre får bli delaktiga i Nollvisionen.

Det naturliga åldrandet innebär bl.a. att rörligheten minskar och att syn, hörsel och reaktionsförmåga försämras. Statistik och undersökningar visar att de flesta äldre förare kör säkert. Fysiska svagheter kompenseras genom anpassad hastighet och tryggare marginaler. Äldre följer lagar och regler och undviker ofta mörker, halka och rusningstrafik. Olyckor med äldre sker ofta i komplexa trafiksituationer där det ställs höga krav på snabba, korrekta beslut (t.ex. korsningar och vänstersväng). Därför krävs att trafikrytm, korsningar, gång- och cykelbanor, övergångsställen och kollektivtrafik utformas med hänsyn till äldres förutsättningar. På senare tid har de äldres utsatthet som fotgängare uppmärksammats extra eftersom statistiken tydligt visat att de är kraftigt överrepresenterade i singelolyckor, t.ex. när det är vinter och halt.

Forskning har dessutom visat att äldres trafiksäkerhetsproblem i stor utsträckning är knutna till sjukdomar, t.ex. demens eller diabetes. Idag är det läkarna som ska identifiera sådana problem och initiera en process för körkortsåterkallelse. Detta fungerar dock otillfredsställande och systemet behöver utvecklas. Bl.a. har en utbyggnad av s.k. Trafikmedicinska centra påbörjats dit sjuka kan remitteras och få en professionell bedömning.

Ytterligare en aspekt som påverkar äldre bilförares trafiksäkerhet är det faktum att äldre kvinnor i genomsnitt lever längre än män. Detta får till konsekvens att kvinnor tar över bilkörandet från sina män när de avlider. De äldre kvinnorna som tidigare suttit i passagerarsätet blir nyblivna bilförare och får en del av de problem som unga nyblivna förare har, t.ex. brist på erfarenhet och rutin. 

Det finns således aspekter som medför högre skaderisk för äldre och det finns högriskgrupper bland äldre, men förekomsten av högriskgrupper är inte speciellt för dem utan förekommer i alla trafikantgrupper.

NTF anser att..

Anpassning för äldre

 • Trafiksystemet ska utformas med hänsyn till äldres förutsättningar och behov.
 • Alla nyckelpersoner inom trafikområdet och alla trafikanter måste få bättre insikt om äldres förutsättningar och behov så att dessa i högre grad kan vägas in i beslut
 • En förbättrad hastighetsanpassning är nödvändig för att minska antalet dödade och allvarligt skadade äldre.
 • Byggande av korsningar som är komplicerade för äldre ska i möjligaste mån undvikas.
 • Bättre underhåll och enkla förbättringar i trafikmiljön förhindrar många fall- och halkolyckor.
 • Fotgängarsignaler ska anpassas till äldre fotgängare.
 • Separeringen av fotgängare och cyklister, t.ex. genom delning av gång- och cykelvägar med heldragen linje ska ökas.
 • Övervakningen av cykling på trottoarer ska ökas.
 • Hastighetsbegränsningar vid äldreboenden ska sättas till 30 km/tim.
 • Övergångsställen där barn och äldre passerar ska prioriteras för hastighetssäkring.
 • Bilindustrin ska erbjuda bilar som är bättre anpassade till äldres behov.
 • Tekniska stödsystem som är speciellt anpassade till äldres behov och förutsättningar behöver utvecklas.
 • Äldre bilförare ska erbjudas fortbildning t.ex. via NTF:s medlemsorganisationer. Speciella kurser för nyblivna äldre kvinnliga bilförare kan underlätta för dem.
 • Äldre bilförares nyktra körning, goda hastighetsanpassning och höga bältesanvändning ska framföras som ideal för alla bilister.


Mobilitet

 • Äldre ska i möjligaste mån få behålla sin mobilitet och på så vis säkra sina sociala och samhälleliga kontakter. Åtgärder som syftar till körkortsåterkallelse ska därför genomföras restriktivt och individuellt.


Medicinska aspekter

 • Läkarna ska ta ökat ansvar för de medicinska trafiksäkerhetseffekterna.
 • Hög ålder är i sig inget hinder för att köra bil. Det är vissa sjukdomar som är problemet.
 • Läkare och apotekspersonal ska informera om trafiksäkerhetseffekterna av vissa sjukdomar och mediciner.
 • Läkarna måste få en bättre utbildning i trafikmedicin.
 • Förarprövare ska få en bättre utbildning om äldres förutsättningar och förmåga.
 • Läkarna ska vara skyldiga att meddela körkortsmyndigheterna när en patient på grund av sjukdom inte är lämplig att köra bil. Detta gäller personer med trafikfarliga sjukdomsdiagnoser.
 • Trafikmedicinska centra med olika kompetenser kring äldres (med även andra gruppers) förmåga att klara av bilkörning behöver utvecklas i snabbare takt och finnas i hela landet.