Transporter

Yrkestrafik, tjänsteresor och resor till och från arbetet utgör ungefär hälften av den totala vägtrafiken. De tunga fordonens stora vikt medför att många människor dör i kollisioner med tunga fordon. Varje år dödas många människor i olyckor där en lastbil eller buss är inblandad. Ett fåtal av dessa sitter i de tunga fordonen. Genom att höja nyttotrafikens säkerhetsnivå kan man förbättra den totala trafiksäkerheten. Nyttotrafiken bör vara normbildande för andra trafikanter.

Att ställa specificerade krav på säkerheten inom nyttotrafiken är en relativt ny metod som är på stark frammarsch och som kan leda till stora och snabba förbättringar av den totala trafiksäkerheten. Kraven kan ställas i samband med upphandling av transporter. Yrkesförarnas fackliga organisationer kan ställa krav med utgångspunkt från medlemmarnas behov av en säker arbetsmiljö. På samma sätt kan arbetsgivare och arbetstagare komma överens om hur tjänsteresor och resor till och från arbetet ska genomföras.

Fler och fler företag inser lönsamheten med att kvalitetssäkra sina transporter från såväl trafiksäkerhets- som miljösynpunkt, speciellt då även driftkostnaderna för transporterna minskar som en följd av en sådan kvalitetssäkring. För att bidra till denna positiva utveckling stödjer NTF konsumenter, upphandlare och före-tag. Q3, Forum För Hållbara Transporter som är en ideell organisation som ägs av ca 100 medlemsorganisationer och företag. De diskuterar med politiker och myndigheter, kommunicerar med medier och erbjuder tjänster som gör det enklare för transportköpare att ställa krav på hållbarhet och för transportörer att sälja hållbara transporter, när det gäller trafiksäkerhet, arbetsmiljö och miljö.

S.k. ”mobility management” är ett koncept för att främja hållbara transporter där information, kommunikation, organisation och planering används för att bättre utnyttja transportsystemet t.ex. i form av samordnad varudistribution, effektiv samverkan mellan transportslag eller organiserad samåkning till arbetsplatser är en utveckling som visat sig gynna såväl trafiksäkerhet som miljö. 

NTF anser att..

Prioritering av trafiksäkerhet

 • Trafiksäkerhetskraven ska ges samma prioritet som miljökraven och arbetsmiljökraven i de yrkesmässiga transporterna.
 • Trafiksäkra transporter ska omfatta val av färdmedel, val av färdväg, fordon, skyddsutrustning och förarnas rättigheter och skyldigheter att följa gällande lagar och regler.
 • Åtgärder som leder till att förare alltid under körning är alkohol- och drogfri, följer gällande kör- och vilotidsregler, håller hastighetsgränser och använder bilbälte ska prioriteras.
 • Motorfordon som användes i yrkesmässig trafik ska utrustas med alkolås.
 • Vid vinterväglag ska särskilda insatser göras vid Sveriges gränser för att kontrollera att utlandsregistrerade fordon är utrustade med däck som uppfyller standard enligt svensk lagstiftning.


Beställar- och ledaransvar

 • Trafiksäkerhet i yrkestrafiken är ett beställar- och ledningsansvar.
 • Beställare och transportföretag ska införa öppna kvalitetssystem som garanterar trafiksäkra transporter.
 • Minimikrav i ett kvalitetssystem är att förarna alltid är opåverkade av alkohol och droger, aldrig kör fortare än hastighetsgränserna och att bilbälten används. Kvalitetssystemet ska visa hur dessa och andra ingående krav kontrolleras.
 • Användningen av tekniska system för hastighetsanpassning (ISA) och bältespåminnare ska införlivas i kvalitetssystemen.
 • Beställare och transportföretag som inför seriösa kvalitetssystem för trafiksäkra transporter ska föras fram som föredömen.
 • Lagstiftning och lönesystem som lockar till olagligt höga hastigheter och brott mot vilotider ska ändras.
 • Arbetsmiljölagen ska tillämpas för trafiksäkerhetsfrågor.
 • Arbetsmiljölagen ska tillämpas också för utformning av yrkestrafikens trafikmiljö.
 • Yrkestrafiktillstånden ska kopplas till företagens trafiksäkerhetsarbete.
 • Vid färd till och från arbetet bör arbetsgivaren stimulera till användande av exempelvis cykelhjälm och reflexer även om användningen inte är lagstadgad.
 • Mobility management (se ovan) bör utvecklas och användas i större utsträckning för att förbättra trafiksäkerhet och miljö.