Säkrare motorfordon

En utveckling av olika fordons säkerhet för att förhindra och minska konsekvenserna av olyckor - aktiv respektive passiv säkerhet - är en av grundförutsättningarna för Nollvisionen. För att fordonen ska förbli säkra krävs också att de underhålls kontinuerligt, t.ex. när det gäller bromsar, däck och belysning.

Flera undersökningar visar att bra däck leder till färre olyckor, det gäller speciellt vintertid då dubbdäck är bäst. Det finns dock ett stort behov av fortsatt forskning om däckens inverkan på trafiksäkerheten. Studier av nya tekniska system, som ska förhindra att man förlorar kontrollen över fordonet speciellt vid låg friktion, antisladdsystem på bilar och ABS på motorcyklar, visar också att dessa påtagligt minskar olycksrisken.

Personbilars passiva säkerhet har förbättrats avsevärt det senaste decenniet. Chansen att överleva en olycka i en modern bil är mycket större än i en äldre, även om skillnaden mellan olika nya bilar fortfarande är betydande. Starkt bidragande till den snabba säkerhetsutvecklingen hos personbilar har den oberoende konsumenttesten EuroNCAP varit. Denna ställer högre krav på bilarnas säkerhetsegenskaper än lagkraven. Beroende på hur väl en bil klarar testen får den ett antal poäng som sammanfattas i ett antal stjärnor. De bästa bilarna får fem stjärnor. Pisksnärtsskadorna är ett exempel på skador som ökat och där EuroNCAP:s införande av skyddssystem för dessa i sin klassning ökat bilindustrins vilja att utveckla nya produkter.

En metod för att närmare förstå de krafter som påverkar människokroppen vid en kollision är att registrera hastigheten strax före kollisionsögonblicket. Detta kan åstadkommas genom speciell mätutrustning i bilen. Flera bilmärken har sådan utrustning, men ett bredare införande skulle ge forskningen tillgång till mera och tillförlitligare data. Förekomsten av sådan mätutrustning kan möjligen också fungera förebyggande genom att påverka förares motivation att anpassa hastigheten efter rådande förhållanden.

Motorcyklars aktiva och passiva säkerhet är under utveckling. Bland intressanta produkter märks ABS-bromsar som idag finns på många motorcyklar men som fortfarande saknas på många. Krockkuddar är ett annat exempel på produkt som är under utveckling. 
När olyckor inträffar utgör lastbilar, bussar, stadsjeeparna och terrängbilarna, genom skillnader i vikt, styvhet och struktur, en stor fara för åkande i andra fordon och för oskyddade trafikanter. Hos tunga fordon måste också vikten av bra bromsar och däck framhållas.

NTF anser att..

Fordonsindustrin

 • Fordonsindustrin bör åläggas att ge köparna en saklig och opartisk information om skillnader i säkerhetsnivån mellan olika modeller.
 • Fordonsindustrin bör verka för att begränsa produktionen av fordon med extrema toppfarter för bruk på väg.


Fordonet

 • Fordonsfabrikanterna ska erbjuda tekniska stödsystem för att varna för överskridande av hastighetsgränser och förhindra onykter körning och att färd i bil utan säkerhetsbälte.
 • Utrustning som registrerar hastigheten före olyckor ska införas som standard på nya fordon.
 • Trepunktsbälte, bältesförsträckare, bältespåminnare och pisksnärtsskydd ska finnas på alla platser i bilar.
 • Krockkuddar, som ger ett ökat skydd, ska finnas på lämpliga platser i bilar.
 • Nya modeller måste bli mindre aggressiva också mot fotgängare och andra oskyddade trafikanter.
 • Bromsförmågan hos tunga fordon ska förbättras och följas upp.
 • Dubbdäckens trafiksäkerhetsnytta ska vägas in i diskussioner om att införa dubbdäcksförbud.
 • Deformationszoner ska införas på tunga fordon utan att fordonens lastförmåga minskas.
 • Bilfabrikanterna ska erbjuda tekniska stödsystem för att förhindra för korta avstånd mellan fordon.
 • Ökade insatser ska vidtas för att förhindra pisksnärtsskador.
 • Krav ska införas på att reflexväst måste finnas i alla bilar och användas om man vistas bredvid bilen i mörker.


Branscher och myndigheter

 • Myndigheter, organisationer och företag ska ställa höga krav på fordons säkerhet vid upphandling.
 • Under vintersäsongen ska yrkestrafiken använda däck som är anpassade efter halt väglag
 • Däckbranschen ska ta ansvar för att öka säkerheten – både genom produktutveckling och bättre information. Hit hör också kompetensutveckling av personalen i däckhandeln.


Forskning

 • Mer forskning behövs om oönskade sidoeffekter av tekniska stödsystem i fordon, t.ex. förlängning av inlärningstiden för nya förare, distraktion och överskattning av systemens förmåga.
 • Fordonsindustrin ska utforma de tekniska stödsystemen så att oönskade sidoeffekter undviks.


Samhället och lagstiftning

 • Samhällsekonomiska styrmedel som gynnar säkrare fordon ska införas.
 • Förmånsbeskattning av extrautrustning som ökar säkerheten, t.ex. alkolås, ISA-system för hastighetsanpassning och antisladdsystem ska tas bort.