Kollektivtrafik

En bättre kollektivtrafik är ytterligare en förutsättning för Nollvisionen. Resandet med kollektivtrafik är det mest trafiksäkra sättet att färdas. En ökad andel kollektivtrafik främjar folkhälsan och bidrar till minskad miljöbelastning.

För att människor ska välja kollektivtrafik krävs dock att den är säker, tillgänglig, prismässigt attraktiv, pålitlig, bekväm, och inte avsevärt förlänger restiderna – såväl på landsbygd som i tätorterna. Det är också viktigt att den lätt kan kombineras med andra transportsätt såsom bil och cykel.

Vid planering av kollektiva transporter måste kommunerna ställa krav på säkerhet såväl i fordonen som på vägen till och från hållplatserna.

NTF anser att..

Prioritering av trafiksäkerhet

 • Kollektivtrafiken är betydelsefull för Nollvisionen.
 • De som upphandlar och utför kollektivtrafik har ansvar för trafikanternas säkerhet.
 • Krav på kvalitetssäkring av trafiksäkerhet och miljö ska ställas vid upphandling av skolskjutsar, färdtjänst och övrig kollektivtrafik.
 • När tidtabeller planeras ska hänsyn tas till variationer i trafikmängd, väder och väglag så att hastighetsbegränsningar inte behöver överskridas för att tidtabellerna ska hållas.
 • Kollektivtrafikbolagen ska ha ansvar för att föraren är nykter, utvilad och inte kör för fort, att passagerarna använder bälte och att fordonet är trafiksäkert.
 • Stående passagerare i landsvägsbussar eller i tätortsbussar som färdas i hastigheter över 50 km/tim ska inte tillåtas.
 • Samhällets satsningar på att erbjuda kollektiva transporter som är säkra, tillgängliga, pålitliga och bekväma ska ökas.
 • Kollektivtrafiken ska integreras bättre med bil och cykeltrafik.
 • Möjligheten att ta med cykel i kollektivtrafiken behöver utökas.
 • Kollektivtrafik som kan ersätta speciellt farliga bilresor, t.ex. för ungdomar på natten, ska om möjligt erbjudas.


Hållplatser

 • Väghållarna har ansvar för säkerheten vid hållplatser och vägen till och från hållplatserna.