Forskning och utvärdering

Forskning är grunden för ökad trafiksäkerhet. Användning av forskningsresultat, utvärdering och systematisk uppföljning av praktisk erfarenhet är grundpelare i ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete.

NTF är en kunskapsorganisation och en lärande organisation. Trafiksäkerhetsarbetet utvecklas genom att NTF initierar och följer forskningen och gör resultaten tillgängliga och begripliga. NTF arbetar också för att utveckla bättre system för att lära av den egna verksamheten. Detta handlar bl.a. om ökad målstyrning, bättre uppföljning och bättre informationsspridning inom organisationen.

NTF försöker aktivt påverka forskningen inom trafiksäkerhetsområdet så att den inriktas mot angelägna områden där nuvarande kunskap är dålig och där man kan förvänta sig stora trafiksäkerhetsvinster.

NTF anser att forskningen behöver förstärkas inom följande områden:

Alkohol

 • Kunskapen om sambanden mellan rattfylleri och missbruk ska ökas.
 • Metoder att påvisa s.k. eftersupning vid trafikolyckor ska utvecklas.
 • Utveckling av alkolås ska intensifieras mot sådana som inte kräver någon aktivitet från föraren förrän alkoholförekomst indikeras automatiskt, t.ex. i kupéluften.

Droger

 • Bättre kunskap behövs om olika drogers förekomst i trafiken, deras inverkan på trafiksäkerheten och hur drogförekomst ska kunna övervakas på ett effektivt sätt.
 • Metoder att påvisa drogpåverkan ska utvecklas så att polisens övervakning av drogförekomst blir effektivare och mindre resurskrävande.

Trötthet

 • Hur stort är trötthetsproblemet, vilken karaktär har problemet och vad kan man göra för att minska problemet?

Fordons säkerhetsegenskaper

 • Vad innebär den ökande användningen av IT-baserade stödsystem i bil, för förarbeteendet och därmed för säkerheten?
 • Konsekvenser av införandet av autonom körning måste utredas bättre, t.ex. när det gäller ansvarsfördelning, hur en fordonspark med olika grad av automatisering ska fungera, vilka krav man ska ställa på förare, utformning av körkortsutbildning mm.
 • Däck och hjul är enligt vissa studier en viktig bidragande orsak till olyckor. Mer forskning behövs om detta och hur sådana olyckor ska kunna förebyggas.
 • Avvägningen mellan dubbdäckens ohälsoeffekt genom att de genererar partiklar och deras trafiksäkerhetseffekt genom att de minskar olyckor på halt väglag behöver redas ut närmare.

Den enskilde fortköraren

 • Vi vet mycket om den totala hastighetens betydelse för olyckor, skadade och dödade. Det behövs dock mer forskning kring den enskilde fortköraren. Vem kör för fort? Varför väljer man att köra för fort? Med denna kunskap som grund kan åtgärder för beteendepåverkan utvecklas mer effektivt.

Trafiksäkerhetsutbildning

 • Trafiksäkerhetsutbildning är en viktig åtgärd för att öka trafikantens del av Nollvisionens delade ansvar. Det behövs betydligt mer kunskap om hur utbildning ska läggas upp för att vara effektiv för olika målgrupper och hur förarutbildningen ska reformeras för att ge säkra förare.

Trafiksäkerhetsinformation och opinionsbildning

 • Hur ska effektiv trafiksäkerhetsinformation och opinionsbildning utformas och kombineras med andra åtgärder? Försöksverksamhet med utgångspunkt i befintlig metodkunskap bör initieras och utvärderas.

Ungdomars trafiksäkerhetsproblem

 • Bättre kunskap behövs, speciellt om åldersgruppen 13-17 år och om åtgärder för att öka denna åldersgrupps trafiksäkerhet.

Unga bilförare

 • Bättre kunskap behövs om olika grupper av unga bilförares trafiksäkerhetsproblem och om åtgärder för att minska dessa.

Personer med funktionsnedsättning

 • Forskning kring trafiksäkerheten för trafikanter med funktionsnedsättning behöver utvecklas.

Invandrares trafiksäkerhet

 • Bättre kunskap behövs om invandrares trafiksäkerhet och om hur denna kan ökas.

Motorcyklisters säkerhet

 • Bättre kunskap behövs om hur Nollvisionen ska kunna anpassas efter motorcyklisternas krav på förebyggande av olyckor och skador. Utveckling av nya och förbättrade tekniska stödsystem och passiva skyddssystem för motorcyklister behöver stärkas.
 • Omfattande forskning finns internationellt om motorcykelsäkerhet. För att för förbättra situationen för motorcyklister i Sverige bör denna forskning ses över och utnyttjas bättre.

Skoter

 • Mer forskning behövs om säkerheten vid skoteråkning så att ytterligare effektiva åtgärder kan utvecklas.

Framtida transporter

 • Framtidens transporter ska enligt de politiska målen vara säkra och miljömässigt långsiktigt hållbara. En ökad forskning behövs om hur detta ska realiseras så att de olika transportpolitiska målen inte motverkar utan stödjer varandra.

Användning av forskningsresultat

 • Många forskningsresultat kommer inte till användning eller används först många år efter att de presenterats. Forskning behövs för att studera orsaker till detta, s.k. implementeringsforskning.