Samspelet i trafiken

NTF anser…
…om samspelet mellan trafikant, vägmiljö, fordon och lagstiftning

Säkrare trafikanter förarutbildning
Förarutbildningen för olika fordonsslag är ett av våra viktigaste verktyg för att möta Nollvisionens krav på trafikantens ansvar. Förarutbildning är ett övergripande begrepp som avser både grundläggande körkortsutbildning för olika fordonsslag och olika typer av fortbildning.

Säkrare vägmiljö
Nollvisionen innebär att väg‐ och gatumiljön ska utformas så säker att ingen ska dödas eller skadas allvarligt även om man begår ett misstag. De dödliga olyckorna sker ofta i kollision med andra fordon eller genom att bilister kör av vägen och kolliderar med hårda föremål vid sidan om vägen. Två av tre dödsolyckor sker på landsbygdsvägar oftast i kollision med mötande eller korsande fordon. Många olika metoder har utvecklats inom ramen för Nollvisionen för att förbättra vägmiljön. Hit hör t.ex. mitt‐ och sidoräcken, frästa räfflor, rensning av sidoområden, anpassning av hastighetsgränser, säkring av korsningar och övergångsställen mm.

Säkrare motorfordon
En utveckling av olika fordons säkerhet för att förhindra och minska konsekvenserna av olyckor ‐ aktiv respektive passiv säkerhet ‐ är en av grundförutsättningarna för Nollvisionen. För att fordonen ska förbli säkra krävs också att de underhålls kontinuerligt, t.ex. när det gäller bromsar, däck och belysning.

Trafiksäkra transporter
Yrkestrafik, tjänsteresor och resor till och från arbetet utgör ungefär hälften av den totala vägtrafiken. De tunga fordonens stora vikt medför att många människor dör i kollisioner med tunga fordon. Varje år dödas många människor i olyckor där en lastbil eller buss är inblandad. Ett fåtal av dessa sitter i de tunga fordonen. Genom att höja nyttotrafikens säkerhetsnivå kan man förbättra den totala trafiksäkerheten. Nyttotrafiken bör vara normbildande för andra trafikanter.

Kollektivtrafiken
En bättre kollektivtrafik är ytterligare en förutsättning för Nollvisionen. Resandet med kollektivtrafik är det mest trafiksäkra sättet att färdas. En ökad andel kollektivtrafik främjar folkhälsan och bidrar till minskad miljöbelastning.

Lagstiftning, övervakning och sanktioner
En säkerhetsorienterad lagstiftning samt övervakning och sanktioner är effektiva instrument för ett trafiksäkrare beteende och ett minskat antal dödade och skadade personer.

Forskning och utvärdering
Forskning är grunden för ökad trafiksäkerhet. Användning av forskningsresultat, utvärdering och systematisk uppföljning av praktisk erfarenhet är grundpelare i ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete.