Sverige är ett föregångsland internationellt när det gäller trafiksäkerhet. För att behålla denna position samtidigt som strävan att uppnå Nollvisionen underhålls måste samhället ge trafiksäkerhetsfrågorna hög prioritet.

Nollvisionen som grundläggande strategi för trafiksäkerheten har varit mycket framgångsrik. I arbetet hittills har åtgärder inom fordonsteknik och infrastruktur prioriterats med huvudsyfte att människokroppen inte ska utsättas för mer våld vid en olycka än den tål. Åtgärder med fokus på människan som aktiv, motiverad och beslutsfattande part, genom t.ex. skolans arbete med trafik, stöd till transporttunga företag och informationskampanjer om trafiksäkerhet har medvetet prioriterats ned och i stort sett saknat nationellt stöd. Detta accentuerades när sektorsansvaret togs bort. I Sverige finns en rad olika intresseorganisationer som arbetar med trafiksäkerhet med fokus på människan. Ett samordnat stöd till dessa verksamheter bedöms kunna bidra starkt till en fortsatt positiv utveckling av trafiksäkerheten i Sverige.

NTF anser att flera övergripande åtgärder är nödvändiga, t.ex. 

 • Riksdagens trafiksäkerhetsmål, och människors höga värdering av trafiksäkerheten måste få ett mycket större genomslag vid prioritering av åtgärder.
 • En organisation eller myndighet ska utses som kan ta ett övergripande ansvar för den stödjande och pådrivande verksamheten inom trafiksäkerhetsområdet gentemot trafikanter, beslutsfattare och andra nyckelpersoner, myndigheter och organisationer.
 • Trafiksäkerhet ska ses i ett perspektiv av långsiktig hållbar utveckling i samspel med frågor om t.ex. miljö, hälsa, tillgänglighet och livskvalitet.
 • Trafiksäkerheten skall beaktas vid alla beslut på alla nivåer som berör vägtransportsystemet.
 • Ett systemtänkande måste bli grundläggande för fortsatt trafiksäkerhetsarbete där samspelet mellan trafikant, fordon och vägmiljö beaktas.
 • En högre prioritet måste ges till människan som aktiv, motiverad och beslutsfattande part i trafiken.
 • Åtgärder som är inriktade på att utveckla trafikanternas attityder och beteende
 • Trafiklagstiftningen skall reformeras med utgångspunkt från Nollvisionen och dess olika fundament
 • En lag som definierar systemutformare och reglerar deras ansvar skall stiftas.
 • Sverige skall fortsätta att stödja och driva på trafiksäkerhetsarbetet internationellt, både inom EU och globalt.

Mer resurser måste också satsas på trafiksäkerhetsarbetet så att:

 • Folkbildningen och opinionsbildningen för ökad trafiksäkerhet stärks.
 • Trafiksäkerhetsutbildningen stärks i skolan och i förarutbildningen.
 • Övervakningen av trafiken förbättras.
 • Trafikoffer och anhöriga erbjuds bättre hjälp med rehabilitering.
 • Förbättrade informationssystem (skade‐ och beteendestatistik mm) för att analysera och följa trafiksäkerhetsutvecklingen tas fram.
 • Fortlöpande uppföljning av etappmål och utvärdering av åtgärder genomförs.


I huvudsak handlar trafiksäkerhetsarbetet om fyra kärnfrågor:

 • Hastighet
 • Alkohol och droger
 • Trötthet
 • Bilbälte och bilbarnskydd