Lagar och regler

Signaler och tecken

Signal
När det behövs för att förebygga eller avvärja fara skall fordonsförare ge ljud- eller ljussignal eller på annat lämpligt sätt väcka andra vägtrafikanters uppmärksamhet. Ljud- eller ljussignal får inte ges längre än nödvändigt. (3 kap 64 § trafikförordningen)

Tecken
När en förare skall starta från vägkant, vända, svänga, byta körfält eller ändra fordonets placering i sidled skall han visa sin avsikt för andra trafikanter genom att ge tecken med körriktningsvisare eller sträcka ut armen. Tecknet skall ges i god tid och vara väl synligt och otvetydigt. (3 kap 65 § trafikförordningen

Även om man gett signal eller tecken är man som fordonsförare skyldig att försäkra sig om att den avsedda manövern kan göras utan fara eller onödigt hinder för någon annan. (3 kap 66 § trafikförordningen)