Lagar och regegler

Motorväg/motortrafikled

Motorvägar och motortrafikleder är alltid fria från korsningar i samma plan. Motorvägens körbanor är alltid skilda åt av en mittremsa. Motortrafikleden har inte alltid skilda körbanor. (10 kap 7 § trafikförordningen)

Du får bara köra in på eller av en motorväg eller motortrafikled där den börjar respektive slutar eller via på- och avfartsvägarna.

Långsamtgående trafik förbjuden
Det är förbjudet att på motorväg och motortrafikled och på dess på- och avfartsvägar framföra långsamtgående fordon, d v s sådana fordon som på plan väg inte kan eller får framföras med minst 40 km/tim. Trots detta får inte heller en moped klass I köras på dessa vägar. (9 kap 1 § trafikförordningen)

Detta betyder att traktorer, motorredskap, terrängfordon, hästfordon, mopeder och s k mopedbilar, cyklar eller motorfordon med tillkopplat efterfordon inte får förekomma på sådana vägar. Det är inte heller tillåtet att korsa vägen med sådant fordon. 

På motorväg och motortrafikled är gångtrafik förbjuden.

Förbjudet att stanna, backa, vända
På motorväg och motortrafikled är det inte tillåtet att stanna eller parkera. Finns särskilda rastplatser eller parkeringsplatser i anslutning till vägen får dessa givetvis användas. Buss i linjetrafik får stannas vid särskilt anordnad busshållplats.

Det är inte heller tillåtet att backa, vända eller korsa eventuell mittremsa. Vill du vända och köra i motsatt riktning kan det tidigast göras via första trafikplats i färdriktningen. Detta gäller också på motortrafikled där mittremsa saknas.
Motorvägens vägren är avsedd endast för nödstopp (motorstopp, punktering eller annat missöde) och får inte användas för något annat. Har du råkat ut för ett nödstopp, bör du vara extra försiktig när du återigen skall köra in på körbanan. Använd vägrenen som accelerationssträcka!

Väghållningsfordon och fordon som används av polis vid trafikövervakning är undantagna från de särskilda bestämmelser som gäller motorväg och motortrafikled under förutsättning att särskild försiktighet iakttas. Detsamma gäller fordon som används för bärgning av skadat fordon.

Ett fordon som stoppats av polis vid trafikövervakning får stannas eller parkeras på motorväg eller motortrafikled.

Vad som gäller för motorväg och motortrafikled gäller också för på- och avfartsvägarna.

Påfart
Förutom vid vägens början kör du in på motorvägen eller motortrafikleden via påfartsvägar. Oftast slutar påfartsvägen med ett accelerationsfält, som är till för att du skall kunna anpassa din hastighet till trafiken på vägen.

Du behöver inte stanna om inte trafikförhållandena eller något av vägmärkena ”Stop” eller ”Väjningsplikt” fordrar det.

Kör du själv på motorvägen/motortrafikleden måste du anpassa hastigheten så att du smidigt kan släppa in dem som kommer från en påfart. I vissa fall kan det vara lämpligt att köra över till omkörningskörfältet. 

Avfart
Ofta börjar avfartsvägen med ett retardationsfält, en parallell körbana, där du kan förbereda avfarten genom att minska hastigheten. Var särskilt försiktig där avfartsvägen är utformad som en skarp kurva. Särskilt vid halt väglag kan kurvan vara svår att klara.
Tänk på att avfarter även kan förekomma på vänster sida.

Hastighetsregler
Motorväg och motortrafikled utmärks med märke när vägen/leden börjar och slutar. Hastigheten kan variera upp till maximalt 120 km/tim och hastigheten markeras på samma sätt som på andra vägar. Varierande hastighet för viss väg anges genom ljusskyltar. Hastigheten skall alltid anpassas till vägen, väglaget, den övriga trafiken och sikten. (9 kap 1 § trafikförordningen)

Hastigheter för olika fordon och fordonskombinationer på motorväg/ motortrafikled, se under rubriken Högsta hastighet.

Omkörning
Du får bara köra om till vänster, utom där körbanan har två körfält i samma riktning som anges med vägmarkering och där maxhastigheten är 70 km/tim eller lägre.

Om du kör på en körbana med minst två körfält, där det inte får förekomma mötande trafik, behöver du inte omedelbart svänga tillbaka till det högra körfältet om du skall köra om flera fordon. Detta under förutsättning att det inte uppstår någon påtaglig olägenhet för förare som närmar sig bakifrån med högre hastighet än din egen.

Skall du köra om flera fordon i följd, kontrollera då att inte någon framför dig byter körfält för att köra om. När någon som kör snabbare närmar sig bakifrån, skall du gå tillbaka till det högra körfältet och släppa förbi denne.

Nödstopp
Om du får något fel på ditt fordon på motorväg/motortrafikled, håll så långt åt höger du kan och fortsätt, om möjligt, till närmaste avfartsväg. Blir du tvungen att stanna, skall du köra eller rulla ut bilen så långt som möjligt på vägrenen. 

När du stannat där, sätt ut varningstriangel och låt eventuella passagerare sätta sig i säkerhet vid sidan av vägen. Speciellt gäller det att se till att barnen inte kan komma in på körbanan.

Vid en del motorvägar/motortrafikleder finns hjälptelefoner uppsatta från vilka man kan tillkalla hjälp.

Bogsering
Bogsering skall utföras på vägrenen. 

Högsta tillåtna hastighet vid bogsering med personbil är 30 km/tim.

Även om det är förbjudet att stanna på motorväg/motortrafikled får du stanna för att hjälpa en medtrafikant i nöd.