Lagar och regler

Alkohol, droger och trötthet

”Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.” (3 kap 1 § trafikförordningen)

Denna för trafiksäkerheten så viktiga regel innebär, att om du skall föra ett fordon, så skall du kunna göra det ”på ett betryggande sätt”.
Därför får du inte föra fordon om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin. Tänk på att bestämmelsen gäller alla fordonsförare – även cyklister.
Med sjukdom som avses i bestämmelsen kan nämnas svår sockersjuka, demens och allvarligt hjärtfel. Även starkt nedsatt synförmåga innefattas i begreppet sjukdom. Den vanligaste orsaken till uttröttning är brist på sömn. Hårt eller långvarigt arbete är också vanliga anledningar till uttröttning. Att ”somna vid ratten” orsakar många fler olyckor än du tror.

En polisman kan hindra fortsatt färd för den som bryter mot denna paragraf.
Några ansvarsbestämmelser till 3 kap 1 § finns inte i trafikförordningen. Istället tillämpas trafikbrottslagen Om du på grund av sjukdom eller uttröttning eller av ”andra skäl”, som det står i lagen, inte kan föra ditt fordon på betryggande sätt, anses det att du brustit i omsorg och varsamhet, och du kan därför dömas för vårdslöshet eller grov vårdslöshet i trafik enligt 1 § trafikbrottslagen.
Om en förare har varit påverkad av alkohol eller droger under färden tillämpas 4 eller 4 a § trafikbrottslagen.

Reglerna i 4 § innebär:

  • att tillämpningsområdet är obegränsat, d v s reglerna gäller överallt inte bara på väg,
  • att man kan dömas för rattfylleri om alkoholkoncentrationen under eller efter färden har uppgått till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften,
  • att man kan dömas för rattfylleri om man intagit narkotika som inte ordinerats av läkare och det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet,
  • att man emellertid, utan att prov tagits av blodet eller utandningsluften, kan dömas för rattfylleri om det kan antas att man inte kunnat föra fordonet ”på ett betryggande sätt”.


Av 4 a § framgår att man kan dömas för grovt rattfylleri 

  • om man haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
  • om man ’’annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel’’,
  • om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten.


Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader.
Grovt rattfylleri bestraffas med fängelse i högst två år.

Medverkan
Regler om medverkan till brott som finns i brottsbalken är aktuella också när det gäller rattfylleri och grovt rattfylleri. Det innebär att om du bjuder någon på alkohol och vet att denne tänker köra ett motordrivet fordon, kan du dömas för medverkan. Samma påföljd kan det bli om du lånar ut ditt fordon till någon som är påverkad.

Bestämmelserna i 4 och 4 a §§ trafikbrottslagen gäller alla förare av motordrivna fordon, även åkbara gräsklippare, och spårvagn. En påverkad cyklist kan dömas för vårdslöshet i trafik.

Trafikfarliga läkemedel
Alkoholens nedsättande effekter på förmågan att köra bil och andra fordon är väl kända. Men hur många av oss vet att det finns läkemedel som har lika farlig inverkan på människans psykiska och fysiska funktioner – körfunktionerna – som alkohol?
Upplysning om respektive läkemedel finns i läkemedelsinformationen i förpackningen.

Detta gäller först och främst sömnmedel, lugnande medel, vissa starkt smärtstillande medel, mot t ex allergi, migrän, epilepsi och åksjuka.

Det finns också läkemedel utan varningstext som kan orsaka besvär, t ex yrsel eller trötthet och kan göra dig olämplig som fordonsförare.

Att tänka på!
Hur påverkas du av det läkemedel du tagit? Inte sällan reagerar människor olika på samma slag av läkemedel.

En person kan också reagera olika på samma medel vid skilda tillfällen.
Följ noga den ordination du fått. Ta varken mer eller mindre än vad läkaren ordinerat.
Hör efter med din läkare eller på apoteket om den medicin du har fått kan vara trafikfarlig.

Alkohol kan redan i små mängder förstärka läkemedlets effekt.
På motsvarande sätt kan läkemedlet öka alkoholens verkningar.