Lagar och regler

Mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning

För att åstadkomma en mer trafiksäker användning av kommunikationsutrustning vid körning med motordrivna fordon infördes den 1 december 2013 en ny bestämmelse i trafikförordningen, som lyder så här:

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen. (Förordning 2017:1284) (4 kap 10 e § trafikförordningen)

Utöver denna paragraf gäller trafikförordningens grundbestämmelser ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.” (2 kap 1 § trafikförordningen)

För brott mot grundbestämmelsen kan man straffas för vårdslöshet i trafik även om ingen olycka inträffat. (1 § trafikbrottslagen)