Lagar och regler

Mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning

För att åstadkomma en mer trafiksäker användning av kommunikationsutrustning vid körning med motordrivna fordon infördes den 1 december 2013 en ny bestämmelse i trafikförordningen, som lyder så här:

”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet”. (4 kap 10 e § trafikförordningen)

För brott mot bestämmelsen döms man till penningböter.

Utöver den nya paragrafen gäller trafikförordningens grundbestämmelser ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.” (2 kap 1 § trafikförordningen)

För brott mot grundbestämmelsen kan man straffas för vårdslöshet i trafik även om ingen olycka inträffat. (1 § trafikbrottslagen)

 

”Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt....

Risken för viltkollisioner är betydligt större än man tror. Det är inte bara de stora djuren som är en fara. Även en kollision med ett så pass litet djur som en grävling kan göra att du förlorar ko...