Var ska cyklisten vara?

Var ska cyklisten vara om det finns cykelbana? Vägren? Olika typer av gång- och cykelvägar?

Om det finns en cykelbana ska man cykla där. För trehjuliga cyklar och cyklar som drar cykelkärra kan man välja vägen istället om cykelbanan inte är tillräckligt bred.

Om cykelbana saknas ska man cykla på den högra vägrenen om den är tillräckligt bred, annars så långt till höger som möjligt.

Vid mötet mellan cyklisten och den gående gäller det att passera varann på ett lämpligt och trafiksäkert sätt.


Trafikförordningen 3 kap 6 §
6 § Vid färd på väg ska fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte fordon
för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående ska
tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg föras på
cykelbana om sådan finns.
Om särskild försiktighet iakttas får dock
1. cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II använda körbanan
även om det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets
läge, och
2. cyklar med fler än två hjul eller en cykel som drar en cykelkärra eller en
cykel som har en sidvagn, utöver vad som framgår av 1, föras på körbanan
även om det finns en cykelbana om det är lämpligare med hänsyn till fordonets
bredd.
Om särskild försiktighet iakttas får trehjuliga mopeder klass II föras på en
cykelbana med ringa trafik och tillräcklig bredd.
Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan
endast för att korsa den.
Särskilda bestämmelser om användning av vägrenen finns i 12 §.

Trafikförordningen 3 kap 12 §
12 § På väg ska vägrenen användas
1. vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas,
2. vid färd med moped klass I,
3. vid färd med ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst
40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer
i timmen, eller
4. av dem som för ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt leder eller
driver kreatur.
Skyldigheten att använda vägrenen enligt första stycket 1–4 gäller endast
om vägrenen är av tillräcklig bredd och i övrigt är lämplig att använda.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning