Kartläggning av kommunala trafiksäkerhetskrav vid upphandling av skolskjuts

NTF genomför 2017 en nationell kartläggning som handlar om vilka trafiksäkerhetskrav kommuner ställer vid upphandling av skolskjuts (grundskola och särskola). Kartläggningen genomförs inom ramen för NTFs konsumentprojekt, finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer.

Syftet är att ta reda på vilka trafiksäkerhetskrav som varje kommun ställer i samband med upphandling av sin skolskjuts. Informationen kommer att sammanställas och publiceras i en marknadsöversikt med fokus på elevernas säkerhet vid skolskjuts.

Frågeformuläret besvaras av dig som ansvarar för skolskjutsverksamhet/skolskjutshandläggare inom kommunen och frågorna tar ca 5 minuter att besvara.

Ditt svar är viktig!
Genom att svara bidrar du till att kartläggningen ger en rättvisande bild av kommunala trafiksäkerhetskrav vid upphandling av skolskjuts i landet. Resultatet av undersökningen kan även hjälpa till att förbättra och utveckla planering och beslut kring skolskjutsverksamhet framöver.


Sista datum att besvara den nationella kartläggningen är torsdagen den 22 juni 2017

För mer information om undersökningen kontakta:
Elisabeth Westman
NTF
070-535 52 18
elisabeth.westman@ntf.se

 

Nationell kartläggning
Vilken/vilka skolskjutsformer använder ni i er kommun?Ställer ni krav på att transportören ska hämta och lämna barnen på rätt sida av vägen i förhållande till hem och skola?
Har ni någon högsta tillåtna hastighet på vägavsnitt där barn hämtas och lämnas?
Om Ja, vilken hastighet är den högsta tillåtna?
Gör kommunen regelbundna inventeringar av säkerheten vid skolskjutshållplatser?
Ställer kommunen krav på att barnens påstigningsplats är säker?
Ställer kommunen krav på sittplats åt alla barn i bussen?
Ställer kommunen krav på att samtliga platser ska vara utrustade med bälte?


Ställer kommunen krav på att samtliga fordon ska vara utrustade med alkolås?
Har kommunen angivit hur gamla fordonen får vara för att få användas för skolskjuts?
Om ja, vilken ålder är den högsta tillåtna
Ställer ni krav på att fordonen som används för skolskjutstransporter genomgår extra bromsprov?
Ställer kommunen några särskilda krav på däck som används vid skolskjuts, utöver lagkraven?
Om ja, vilka krav?
Ställer kommunen krav på att entreprenören ska ha en trafiksäkerhets policy eller trafiksäkerhetsplan?
Finns det upparbetade riktlinjer och rutiner utifall det händer en olycka vid färd med skolskjuts?
Ställer kommunen krav på att entreprenören skall ansvara för att säkerhetsinformation genomförs inför varje läsår för skolskjutsberättigade elever i samarbete med skolan?
Ställer kommunen krav på någon form av extra utbildning för förare av just skolskjutstransporter?
Genomför kommunen uppföljningar på avtalet under avtalstiden för att säkerställa att entreprenören gör det man har åtagit sig?
Är det något du önskar förtydliga eller utveckla? Önskar du bli kontaktad för att diskutera dina svar?
Personlig information
Vilken kommun jobbar du i?
För- & efternamn
Mailadress